《Monster Hunter XX》X《Hunter X Hunter》

嗚嘩!終於都 Crossover 《Hunter X Hunter》啦!但估唔到…

《魔物獵人 XX》公開全十四種武器新追加「狩技」情報,特別體驗版 15 日開放下載

讓狩獵個性有更多變化的全新狩技 需要獵人全神貫注才可以施展出的大絕招「狩技」,在…

準備練定新嘅狩獵風格!《Monster Hunter XX》體驗版!

嚟緊 3 月 18 日發售嘅《Monster Hunter XX》將會喺 2 月…